Compromisos dels nivells individuals de qualitat inclosos en els contractes

Temps de subministrament de la connexió inicial (servei fix)

El temps de subministrament de la connexió inicial es defineix com el temps transcorregut des de la primera comunicació usuari-operador, per la qual s’accepti la sol·licitud de connexió a la xarxa des d’una ubicació fixa de l’usuari per part de l’operador fins al moment en què l’usuari tingui disponible el servei.

El nivell individual de qualitat inclòs en els contractes d’Euskaltel en relació amb el temps de subministrament de la connexió inicial, la quantia de la indemnització en cas d’incompliment del nivell de qualitat i el procediment per fer efectiva la indemnització es mostren a continuació:

COMPROMÍS (dies) QUANTIA PROCEDIMENT
60 La quantitat equivalent a l’import de la quota vigent del servei de fibra òptica multiplicada pels mesos transcorreguts des de la signatura del contracte fins a l’activació del servei contractat. Reclamació escrita prèvia per part del client.

Es pot consultar aquest enllaç per obtenir més informació.

Temps dinterrupció del servei

El temps d’interrupció del servei es defineix com la suma de temps transcorregut, al llarg d’un període d’observació, des de l’instant en el qual s’ha produït el trencament o inutilització per degradació del servei o element del servei fins al moment en què se n’ha restablert el funcionament normal.

A continuació es mostra:

•  El valor del compromís de qualitat relatiu al temps d’interrupció del servei expressat en nombre enter d’hores naturals acumulades al llarg d’un període d’observació, coincident amb el període de facturació o amb un mes natural per al cas dels abonats subjectes a modalitat de prepagament.

•  La quantia de la indemnització en cas d’incompliment del nivell de compromís.

•  El procediment per fer efectiva la indemnització es mostra a continuació.

COMPROMISO (horas) QUANTIA PROCEDIMENT
Servei telefònic fix 47 hores/mes

Euskaltel es compromet a indemnitzar el client amb una quantitat que serà com a mínim igual a la més gran de les dues següents:

a. La mitjana de l’import facturat per tots els serveis interromputs durant els tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció. En cas d’una antiguitat inferior a tres mesos, s’atendrà a l’import de la factura mitjana en les mensualitats completes efectuades o la que s’hauria obtingut en una mensualitat estimada proporcionalment al període de consum efectiu realitzat.

b. Cinc vegades la quota mensual d’abonament vigent al moment de la interrupció, prorratejada pel temps de durada de la interrupció.

Sol·licitud prèvia per part del client
Servei d’accés a Internet fix 47 hores / mes

Euskaltel es compromet a indemnitzar el client amb la quantitat resultant d’obtenir la mitjana de les quantitats facturades per aquest servei els últims tres mesos prorratejada pel temps efectiu d’interrupció del servei.

Sol·licitud prèvia per part del client
Servei telefònic mòbil 7 hores/mes

Euskaltel es compromet a indemnitzar el client amb una quantitat que serà, com a mínim, igual a la més gran de les dues següents:

a. La mitjana de l’import facturat per tots els serveis interromputs durant els tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció. En cas d’una antiguitat inferior a tres mesos, s’atendrà a l’import de la factura mitjana en les mensualitats completes efectuades o la que s’hauria obtingut en una mensualitat estimada proporcionalment al període de consum efectiu realitzat.

b. Cinc vegades la quota mensual d’abonament vigent al moment de la interrupció, prorratejada pel temps de durada de la interrupció.

Petició prèvia en el termini de 10 dies a partir del restabliment del servei.
Servei d’accés a Internet mòbil (postpagament i prepagament) 7 hores/mes

Euskaltel es compromet a indemnitzar el client amb la quantitat resultant d’obtenir la mitjana de les quantitats facturades per aquest servei els últims tres mesos prorratejada pel temps efectiu d’interrupció del servei.

Petició prèvia en el termini de 10 dies a partir del restabliment del servei.

Es pot consultar aquest enllaç per obtenir més informació.