Conclusions de l’informe d’auditoria de Qualitat de Servei

LL’auditoria realitzada l’abril de 2020 per AENOR INTERNACIONAL SAU acredita que EUSKALTEL SA disposa i aplica un sistema de mesura i seguiment dels nivells de qualitat de servei, implantat d’acord amb el que disposa la normativa vigent, degudament documentat i coincident amb la descripció dipositada en la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals.